HSW-Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. realizuje w Konsorcjum z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie projekt badawczo-rozwojowy pt.:

„Nowatorskie technologie kształtowania struktury i własności odkuwek swobodnie kutych dla przemysłu energetycznego"

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0020/15 realizowany jest w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CELE PROJEKTU:

Celem niniejszego projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji odkuwek swobodnie kutych dla przemysłu energetycznego do zastosowań wysokotemperaturowych.

ZAKRES BADAŃ:

Osiągnięcie celów założonych w projekcie wymaga wykonania szerokiego zakresu badań uwzględniających wiele aspektów. W związku z tym zaplanowane prace obejmują trzy zasadnicze obszary:

-- badania charakterystyk wybranych stali do zastosowań wysokotemperaturowych, w tym wykonanie wykresów CTPc i CTPco, szeregów hartowniczych i szeregów odpuszczania,

-- badania procesu kucia i obróbki cieplnej odkuwek dla przemysłu energetycznego w warunkach przemysłowych z uwzględnieniem szczegółowych pomiarów parametrów kucia oraz rozkładów temperatury na poszczególnych etapach procesu, a także badań struktury i własności odkuwek,

-- badania symulacyjne procesu obróbki cieplnej odkuwek w oparciu o obliczenia numeryczne wykonane przy użyciu autorskiego oprogramowania opracowanego na potrzeby projektu.

Uzyskane wyniki badań posłużą do zaprojektowania kompleksowej technologii kształtowania struktury i własności odkuwek do zastosowań wysokotemperaturowych dla przemysłu energetycznego. Rozwiązania te zostaną zweryfikowane w oparciu o badania jakościowe partii próbnej prototypowych odkuwek wykonanych w ramach prac rozwojowych.

PLANOWANE EFEKTY:

Rezultatem wdrożenia wyników projektu będzie uruchomienie produkcji nowej generacji wyrobów o znacząco wyższych parametrach jakościowych w porównaniu do obecnie wytwarzanych. Cechą charakterystyczną nowych produktów będą istotnie podwyższone wartości uzyskiwanych własności mechanicznych, w tym w szczególności: granicy plastyczności w podwyższonych temperaturach, odporności na pełzanie oraz odporności na pękanie. Powyższe parametry mają kluczowy wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo pracy urządzeń energetycznych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 131 036,15 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 704 885,79 PLN